Источники математических вычислений корней санскрита

 1. अभिधानचिन्तामणि abhidhānacintāmaṇi
 2. अभिधर्मकोश abhidharmakośa
 3. अभिधर्मकोशभाष्य abhidharmakośabhāṣya
 4. अभिनवचिन्तामणि abhinavacintāmaṇi
 5. अचिन्त्यस्तव acintyastava
 6. अगस्तीयरत्नपरीक्षा agastīyaratnaparīkṣā
 7. अग्निपुराण agnipurāṇa
 8. ऐतरेयब्राह्मण aitareyabrāhmaṇa
 9. ऐतरेयोपनिषद् aitareyopaniṣad
 10. अमरकोश amarakośa
 11. अमरौघशासन amaraughaśāsana
 12. अमरुशतक amaruśataka
 13. अमृतबिन्दूपनिषत् amṛtabindūpaniṣat
 14. आनन्दकन्द ānandakanda
 15. आपस्तम्बगृह्यसूत्र āpastambagṛhyasūtra
 16. आपस्तम्बश्रौतसूत्र āpastambaśrautasūtra
 17. अर्थशास्त्र arthaśāstra
 18. आर्यासप्तशती āryāsaptaśatī
 19. अष्टाध्यायी aṣṭādhyāyī
 20. अष्टाङ्गहृदयसंहिता aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
 21. अष्टाङ्गनिघण्टु aṣṭāṅganighaṇṭu
 22. अष्टाङ्गसंग्रह aṣṭāṅgasaṃgraha
 23. अष्टसाहस्रिका aṣṭasāhasrikā
 24. अष्टावक्रगीत aṣṭāvakragīta
 25. आश्वलायनगृह्यसूत्र āśvalāyanagṛhyasūtra
 26. अथर्वप्रायश्चित्तानि atharvaprāyaścittāni
 27. अथर्ववेद शौनक) atharvaveda śaunaka)
 28. अथर्ववेदपरिशिष्ट atharvavedapariśiṣṭa
 29. अवदानशतक avadānaśataka
 30. आयुर्वेददीपिका āyurvedadīpikā
 31. अयुर्वेदरसायन ayurvedarasāyana
 32. बौधायनधर्मसूत्र baudhāyanadharmasūtra
 33. बौधायनगृह्यसूत्र baudhāyanagṛhyasūtra
 34. बौधायनश्रौतसूत्र baudhāyanaśrautasūtra
 35. भद्रबाहुचरित bhadrabāhucarita
 36. भागवतपुराण bhāgavatapurāṇa
 37. भैरवस्तव bhairavastava
 38. भल्लटशतक bhallaṭaśataka
 39. भारद्वाजगृह्यसूत्र bhāradvājagṛhyasūtra
 40. भारतमञ्जरी bhāratamañjarī
 41. भावप्रकाश bhāvaprakāśa
 42. भ्रमराष्टक bhramarāṣṭaka
 43. बीजनिघण्टु bījanighaṇṭu
 44. बोधिचर्यावतार bodhicaryāvatāra
 45. ब्रह्मबिन्दूपनिषत् brahmabindūpaniṣat
 46. बृहदारण्यकोपनिषद् bṛhadāraṇyakopaniṣad
 47. बृहत्कथाश्लोकसंग्रह bṛhatkathāślokasaṃgraha
 48. बुद्धचरित buddhacarita
 49. चक्र ?) ओन् सुश्र् cakra ?) on suśr
 50. चरकसंहिता carakasaṃhitā
 51. चरकतत्त्वप्रदीपिका carakatattvapradīpikā
 52. चौरपञ्चशिका caurapañcaśikā
 53. छान्दोग्योपनिषद् chāndogyopaniṣad
 54. काव्यालंकारवृत्ति comm. on the kāvyālaṃkāravṛtti
 55. अमरौघशासन commentary on amaraughaśāsana
 56. कादम्बरीस्वीकरणसूत्रमञ्जरी commentary on the kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
 57. दशकुमारचरित daśakumāracarita
 58. देवीकालोत्तरागम devīkālottarāgama
 59. देवीमाहात्म्य devīmāhātmya
 60. धनुर्वेद dhanurveda
 61. धन्वन्तरिनिघण्टु dhanvantarinighaṇṭu
 62. दिव्यावदान divyāvadāna
 63. गणकारिका gaṇakārikā
 64. गर्भोपनिषत् garbhopaniṣat
 65. गरुडपुराण garuḍapurāṇa
 66. गौतमधर्मसूत्र gautamadharmasūtra
 67. घेरण्डसंहिता gheraṇḍasaṃhitā
 68. गीतगोविन्द gītagovinda
 69. गोभिलगृह्यसूत्र gobhilagṛhyasūtra
 70. गोकर्णपुराणसारः gokarṇapurāṇasāraḥ
 71. गोपथब्राह्मण नेw gopathabrāhmaṇa new
 72. गोरक्षशतक gorakṣaśataka
 73. गृहस्थरत्नाकर gṛhastharatnākara
 74. गूढार्थदीपिका gūḍhārthadīpikā
 75. हंसदूत haṃsadūta
 76. हंससंदेश haṃsasaṃdeśa
 77. हाराणचन्दर ओन् सुश्र् hārāṇacandara on suśr
 78. हरिभक्तिविलास haribhaktivilāsa
 79. हर्षचरित harṣacarita
 80. हठयोगप्रदीपिका haṭhayogapradīpikā
 81. हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र hiraṇyakeśigṛhyasūtra
 82. हितोपदेश hitopadeśa
 83. इन्दु अद् अह्स्) indu ad ahs)
 84. जैमिनिगृह्यसूत्र jaiminigṛhyasūtra
 85. जैमिनीयब्राह्मण jaiminīyabrāhmaṇa
 86. जन्ममरणविचार janmamaraṇavicāra
 87. कादम्बरीस्वीकरणसूत्रमञ्जरी kādambarīsvīkaraṇasūtramañjarī
 88. कैयदेवनिघण्टु kaiyadevanighaṇṭu
 89. कालिकापुराण kālikāpurāṇa
 90. कामसूत्र kāmasūtra
 91. काशिकावृत्ति kāśikāvṛtti
 92. काठकगृह्यसूत्र kāṭhakagṛhyasūtra
 93. कथासरित्सागर kathāsaritsāgara
 94. कठोपनिषद् kaṭhopaniṣad
 95. कात्यायनस्मृति kātyāyanasmṛti
 96. कात्यायनश्रौतसूत्र kātyāyanaśrautasūtra
 97. कौशिकसूत्र kauśikasūtra
 98. कौशिकसूत्रदारिलभाष्य kauśikasūtradārilabhāṣya
 99. कौषीतक्युपनिषद् kauṣītakyupaniṣad
 100. काव्यादर्श kāvyādarśa
 101. काव्यालंकार kāvyālaṃkāra
 102. काव्यालंकारवृत्ति kāvyālaṃkāravṛtti
 103. खादिरगृह्यसूत्र khādiragṛhyasūtra
 104. खादिरगृह्यसूत्ररुद्रस्कन्दव्याख्या khādiragṛhyasūtrarudraskandavyākhyā
 105. किरातार्जुनीय kirātārjunīya
 106. कोकिलसंदेश kokilasaṃdeśa
 107. कृषिपराशर kṛṣiparāśara
 108. कृष्णामृतमहार्णव kṛṣṇāmṛtamahārṇava
 109. कुमारसंभव kumārasaṃbhava
 110. कूर्मपुराण kūrmapurāṇa
 111. ललितविस्तर lalitavistara
 112. लङ्कावतारसूत्र laṅkāvatārasūtra
 113. लिङ्गपुराण liṅgapurāṇa
 114. मदनपालनिघण्टु madanapālanighaṇṭu
 115. महाभारत mahābhārata
 116. महाचीनतन्त्र mahācīnatantra
 117. मैत्रायणीसंहिता maitrāyaṇīsaṃhitā
 118. मानवगृह्यसूत्र mānavagṛhyasūtra
 119. मणिमाहात्म्य maṇimāhātmya
 120. मनुस्मृति manusmṛti
 121. मातृकाभेदतन्त्र mātṛkābhedatantra
 122. मत्स्यपुराण matsyapurāṇa
 123. मेघदूत meghadūta
 124. मृगेन्द्रतन्त्र mṛgendratantra
 125. मृगेन्द्रटीका mṛgendraṭīkā
 126. मुग्धावबोधिनी mugdhāvabodhinī
 127. मुकुन्दमाला mukundamālā
 128. मूलमध्यमकारिकाः mūlamadhyamakārikāḥ
 129. मुण्डकोपनिषद् muṇḍakopaniṣad
 130. नादबिन्दूपनिषत् nādabindūpaniṣat
 131. नाडीपरीक्षा nāḍīparīkṣā
 132. नारदस्मृति nāradasmṛti
 133. नरसिंहपुराण narasiṃhapurāṇa
 134. नर्ममाला narmamālā
 135. नाट्यशास्त्र nāṭyaśāstra
 136. नाट्यशास्त्रविवृति nāṭyaśāstravivṛti
 137. निबन्धसंग्रह nibandhasaṃgraha
 138. निघण्टुशेष nighaṇṭuśeṣa
 139. निरुक्त nirukta
 140. न्यायभाष्य nyāyabhāṣya
 141. न्यायबिन्दु nyāyabindu
 142. न्यायसूत्र nyāyasūtra
 143. पदार्थचन्द्रिका padārthacandrikā
 144. पञ्चार्थभाष्य pañcārthabhāṣya
 145. पञ्चविंशब्राह्मण pañcaviṃśabrāhmaṇa
 146. परमानन्दीयनाममाला paramānandīyanāmamālā
 147. पराशरधर्मसंहिता parāśaradharmasaṃhitā
 148. पराशरस्मृतिटीका parāśarasmṛtiṭīkā
 149. पारस्करगृह्यसूत्र pāraskaragṛhyasūtra
 150. परशुरामकल्पसूत्र paraśurāmakalpasūtra
 151. पाशुपतसूत्र pāśupatasūtra
 152. प्रसन्नपदा prasannapadā
 153. राजमार्तण्ड rājamārtaṇḍa
 154. राजनिघण्टु rājanighaṇṭu
 155. रामायण rāmāyaṇa
 156. रसाध्याय rasādhyāya
 157. रसाध्यायटीका rasādhyāyaṭīkā
 158. रसहृदयतन्त्र rasahṛdayatantra
 159. रसकामधेनु rasakāmadhenu
 160. रसमञ्जरी rasamañjarī
 161. रसप्रकाशसुधाकर rasaprakāśasudhākara
 162. रसरत्नाकर rasaratnākara
 163. रसरत्नसमुच्चय rasaratnasamuccaya
 164. रसरत्नसमुच्चयबोधिनी rasaratnasamuccayabodhinī
 165. रसरत्नसमुच्चयदीपिका rasaratnasamuccayadīpikā
 166. रसरत्नसमुच्चयटीका rasaratnasamuccayaṭīkā
 167. रसार्णव rasārṇava
 168. रसार्णवकल्प rasārṇavakalpa
 169. रससंकेतकलिका rasasaṃketakalikā
 170. रसतरङ्गिणी rasataraṅgiṇī
 171. रसेन्द्रचिन्तामणि rasendracintāmaṇi
 172. रसेन्द्रचूडामणि rasendracūḍāmaṇi
 173. रसेन्द्रसारसंग्रह rasendrasārasaṃgraha
 174. रसिकप्रिया rasikapriyā
 175. रसिकसंजीवनी rasikasaṃjīvanī
 176. रत्नदीपिका ratnadīpikā
 177. रत्नटीका ratnaṭīkā
 178. ऋग्वेद ṛgveda
 179. ऋग्वेदखिलानि ṛgvedakhilāni
 180. ऋग्वेदवेदाङ्गज्योतिष ṛgvedavedāṅgajyotiṣa
 181. ऋतुसंहार ṛtusaṃhāra
 182. शाक्तविज्ञान śāktavijñāna
 183. सांख्यकारिका sāṃkhyakārikā
 184. सांख्यकारिकाभाष्य sāṃkhyakārikābhāṣya
 185. सांख्यतत्त्वकौमुदी sāṃkhyatattvakaumudī
 186. संवित्सिद्धि saṃvitsiddhi
 187. सङ्घभेदवस्तु saṅghabhedavastu
 188. शाङ्खायनगृह्यसूत्र śāṅkhāyanagṛhyasūtra
 189. शाङ्खायनारण्यक śāṅkhāyanāraṇyaka
 190. शार्ङ्गधरसंहिता śārṅgadharasaṃhitā
 191. शार्ङ्गधरसंहितादीपिका śārṅgadharasaṃhitādīpikā
 192. सर्वदर्शनसंग्रह sarvadarśanasaṃgraha
 193. सर्वाङ्गसुन्दरा sarvāṅgasundarā
 194. शतकत्रय śatakatraya
 195. शतपथब्राह्मण śatapathabrāhmaṇa
 196. सात्वततन्त्र sātvatatantra
 197. सौन्दरानन्द saundarānanda
 198. शिक्षासमुच्चय śikṣāsamuccaya
 199. शिर\\ śira\
 200. शिवपुराण śivapurāṇa
 201. शिवसूत्र śivasūtra
 202. शिवसूत्रवार्तिक śivasūtravārtika
 203. स्कन्दपुराण skandapurāṇa
 204. स्कन्दपुराण रेवाखण्ड) skandapurāṇa revākhaṇḍa)
 205. स्मरदीपिका smaradīpikā
 206. स्पन्दकारिका spandakārikā
 207. स्पन्दकारिकानिर्णय spandakārikānirṇaya
 208. स्फुटार्थाव्याख्या sphuṭārthāvyākhyā
 209. शुकसप्तति śukasaptati
 210. सूर्यशतक sūryaśataka
 211. सूर्यशतकटीका sūryaśatakaṭīkā
 212. सूर्यसिद्धान्त sūryasiddhānta
 213. सुश्रुतसंहिता suśrutasaṃhitā
 214. श्वेताश्वतरोपनिषद् śvetāśvataropaniṣad
 215. श्यैनिकशास्त्र śyainikaśāstra
 216. तैत्तिरीयसंहिता taittirīyasaṃhitā
 217. तैत्तिरीयोपनिषद् taittirīyopaniṣad
 218. तन्त्राख्यायिका tantrākhyāyikā
 219. तन्त्रालोक tantrāloka
 220. तन्त्रसार tantrasāra
 221. तर्कसंग्रह tarkasaṃgraha
 222. तत्त्ववैशारदी tattvavaiśāradī
 223. टिकनिकयात्रा ṭikanikayātrā
 224. तोडलतन्त्र toḍalatantra
 225. त्रिकाण्डशेष trikāṇḍaśeṣa
 226. उड्डामरेश्वरतन्त्र uḍḍāmareśvaratantra
 227. वैखानसधर्मसूत्र vaikhānasadharmasūtra
 228. वैखानसगृह्यसूत्र vaikhānasagṛhyasūtra
 229. वैशेषिकसूत्र vaiśeṣikasūtra
 230. वैशेषिकसूत्रवृत्ति vaiśeṣikasūtravṛtti
 231. वाराहगृह्यसूत्र vārāhagṛhyasūtra
 232. वराहपुराण varāhapurāṇa
 233. वातूलनाथसूत्रस् vātūlanāthasūtras
 234. वातूलनाथसूत्रवृत्ति vātūlanāthasūtravṛtti
 235. वेतालपञ्चविंशतिका vetālapañcaviṃśatikā
 236. विंशतिकाकारिका viṃśatikākārikā
 237. विंशतिकावृत्ति viṃśatikāvṛtti
 238. विष्णुपुराण viṣṇupurāṇa
 239. विष्णुस्मृति viṣṇusmṛti
 240. वृद्धयमस्मृति vṛddhayamasmṛti
 241. याज्ञवल्क्यस्मृति yājñavalkyasmṛti
 242. योगरत्नाकर yogaratnākara
 243. योगसूत्र yogasūtra
 244. योगसूत्रभाष्य yogasūtrabhāṣyaБудет добавлено в будущем:
 1. एकाक्षरकोष ekākṣarakoṣa
 2. नाडीविज्ञान nāḍīvijñāna
Источник — Оливер, взято у В. Леонченко.
Поделиться:

Нет комментариев